Sienna Park jest inwestycją o charakterze komercyjno-mieszkaniowym, w skład której wchodzą dwa budynki mieszkalne wielorodzinne z lokalami handlowymi w parterze.

Umiej­sco­wie­nie w połu­dnio­wo-wschod­niej czę­ści Pabia­nic, pomię­dzy uli­ca­mi Gene­ra­ła Wal­te­ra Jan­ke i Sien­ną, jest ogrom­nym atu­tem inwe­sty­cji. Nie­mal­że na pogra­ni­czu naj­więk­sze­go pabia­nic­kie­go osie­dla Bugaj z ota­cza­ją­cym go lasem miej­skim sta­je się miej­scem ide­al­nym na dłu­gie spa­ce­ry oraz wyciecz­ki rowe­ro­we.

W sąsiedz­twie inwe­sty­cji znaj­du­je się małe cen­trum han­dlo­we, szko­ła i przed­szko­le. Dla osób lubią­cych aktyw­ność fizycz­ną — Miej­ski Ośro­dek Spor­tu i Rekre­acji, a dla nie­zmo­to­ry­zo­wa­nych — przy­stan­ki komu­ni­ka­cji miej­skiej i pod­miej­skiej, co w połą­cze­niu z ciszą lasu powin­no zado­wo­lić naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych klien­tów.

Miesz­ka­nia w budyn­ku pierw­szym — nad skle­pem Lidl — będą odda­ne do użyt­ko­wa­nia w II kwar­ta­le 2018!

Powstające budynki mieszkalne będą czterokondygnacyjne.

Loka­le miesz­kal­ne ulo­ko­wa­ne będą na pię­trach I-III. Ofe­ru­je­my miesz­ka­nia 1, 2, 3 i 4 poko­jo­we, z moż­li­wo­ścią łącze­nia, o powierzch­ni od 35 do 78 m2. W budyn­ku nr 1 bez­po­śred­nio przy każ­dym miesz­ka­niu znaj­do­wa­ła się będzie indy­wi­du­al­na komór­ka, któ­ra może słu­żyć za spi­żar­nię, scho­wek lub miej­sce prze­cho­wy­wa­nia np. wóz­ków albo rowe­rów. W budyn­ku nr 2 nato­miast w tym samym celu zapro­jek­to­wa­ne zosta­ły tzw. wóz­kow­nie — pomiesz­cze­nia gospo­dar­cze ulo­ko­wa­ne na każ­dym z pię­ter. Gara­że znaj­do­wać się będą tyl­ko w budyn­ku nr 2. Miesz­kań­cy będą mie­li  do dys­po­zy­cji rów­nież miej­sca par­kin­go­we. Par­kin­gi będą tere­nem zamknię­tym dostęp­nym tyl­ko dla miesz­kań­ców.

Miesz­ka­nia wypo­sa­żo­ne będą m.in. w drzwi antyw­ła­ma­nio­we, wylew­ki pod­po­dło­go­we, ścian­ki dzia­ło­we, tyn­ki gip­so­we, grzej­ni­ki, podej­ścia wodo­cią­go­we, elek­trycz­ne, tele­fo­nicz­ne oraz domo­fon. Budyn­ki będą posia­da­ły win­dy.

Teren miesz­ka­nio­wy jest ogro­dzo­ny i sta­no­wi nie­za­leż­ny obszar od czę­ści han­dlo­wej. Do stre­fy han­dlo­wej będą pro­wa­dzi­ły furt­ki dostęp­ne tyl­ko dla miesz­kań­ców.