W skład inwestycji Sienna Park wchodzą dwa budynki mieszkalne wielorodzinne z lokalami handlowymi w parterze.

Umiej­sco­wie­nie w połu­dnio­wo-wschod­niej czę­ści Pabia­nic, pomię­dzy uli­ca­mi Gene­ra­ła Wal­te­ra Jan­ke i Sien­ną, jest ogrom­nym atu­tem inwe­sty­cji. Nie­mal­że na pogra­ni­czu naj­więk­sze­go pabia­nic­kie­go osie­dla Bugaj z ota­cza­ją­cym go lasem miej­skim sta­je się miej­scem ide­al­nym na dłu­gie spa­ce­ry oraz wyciecz­ki rowe­ro­we.

W sąsiedz­twie inwe­sty­cji znaj­du­je się małe cen­trum han­dlo­we, szko­ła i przed­szko­le. Dla osób lubią­cych aktyw­ność fizycz­ną — Miej­ski Ośro­dek Spor­tu i Rekre­acji, a dla nie­zmo­to­ry­zo­wa­nych — przy­stan­ki komu­ni­ka­cji miej­skiej i pod­miej­skiej, co w połą­cze­niu z ciszą lasu powin­no zado­wo­lić naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych klien­tów.

Zakończenie I etapu (nad Lidlem) — III kw. 2018!

Zakończenie II etapu (obok Lidla) — IV kw. 2018!

  • win­dy
  • wszyst­kie miesz­ka­nia z wysta­wą połu­dnio­wą
  • duże bal­ko­ny lub zada­szo­ne tara­sy
  • gara­że
  • bez­piecz­ny teren zamknię­ty
  • pry­wat­ny par­king
  • indy­wi­du­al­ne komór­ki w cenie miesz­ka­nia
  • miesz­ka­nia 1, 2, 3 i 4 poko­jo­we
  • dowol­na wiel­kość miesz­kań od 35 m2
  • miesz­ka­nia bez­czyn­szo­we