1

Pierwszy etap zakończony!

Wszystkie mieszkania zostały sprzedane.

Dziękujemy klientom za zaufanie i wybór naszej firmy.

 

Zakończona sprzedaż II etapu!

Zakończenie II etapu (obok Lidla) — III kw. 2019!

  • win­dy
  • wszyst­kie miesz­ka­nia z wysta­wą połu­dnio­wą
  • duże bal­ko­ny lub zada­szo­ne tara­sy
  • gara­że
  • bez­piecz­ny teren zamknię­ty
  • pry­wat­ny par­king
  • indy­wi­du­al­ne komór­ki w cenie miesz­ka­nia
  • miesz­ka­nia 1, 2, 3 i 4 poko­jo­we
  • dowol­na wiel­kość miesz­kań od 35 m2
  • miesz­ka­nia bez­czyn­szo­we